Физическите лица декларират доходи до 2-ри май

Физически лица подават декларация за доходи до 2-ри май

С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат доходите на физическите лица, придобити от:

трудови правоотношения;

друга стопанска дейност;

наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

прехвърляне на права или имущество;

доходи от други източници.

Данъкът върху общата годишна данъчна основа се определя като общата годишна данъчна основа се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат отделно, с данък върху годишната данъчна основа, при данъчна ставка 15 на сто.

Срокове

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2010 г. е до 2 май 2011 г.

Срокът за внасяне на декларирания в годишната данъчна декларация данък за довнасяне също е до 2 май 2011 г.

Вижте повече информация за Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с приложенията и указания за това как да я подадете

Важно! Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари 2011 г., ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.

Лицата, които подадат годишна данъчна декларация в срок до 2 май 2011 г. по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие, че не ползват отстъпката от 5 на сто, предвидена за срока до 10 февруари.

Декларацията се подава от местни и чуждестранни физически лица, които през 2010 г. са придобили доходи:

  • подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, включително за доходите от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви „е” и „и” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ;
  • подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;
  • подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.

Местните физически лица са задължени да декларират:

1. Придобитите през годината от източник в чужбина доходи от дивиденти, ликвидационни дялове, както и облагаеми доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки «Живот».

2. Притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.

3. Предоставените/получените парични заеми, както следва:

а) непогасената част от предоставените парични заеми през 2010 г., ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;

б) непогасените към края на 2010 г. остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;

в) непогасената част от получените парични заеми през 2010 г., ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;

г) непогасените към края на 2010 г. остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.

Внимание! Чуждестранните физически лица, които са местни лица за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, имат право да изберат да преизчислят окончателния данък за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ. Изборът се упражнява чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като в декларацията се включват и всички други доходи, подлежащи на деклариране от чуждестранното физическо лице.


0 Коментара
Коментирай

(required)